Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht, die wij besteden aan de samenstelling van onze GroupAuto.nl en alle deelnemerwebsites, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij streven ernaar de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website en/of alle deelnemerwebsites verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GroupAuto Nederland B.V.